Slavica Iuvenum 2014

Bardzo interesujące są zbiory studiów „Slavica iuvenum”, wydawane przez Uniwersytet w Ostrawie.
Proszę spojrzeć choćby do tomu XV:

MICHAELA BARTUSKOVÁ 8
Charakterystyka poezji Norwida i interpretacja jego wierszy przez współczesnych polskich pieśniarzy
BEATA BEDNÁŘOVÁ 12
Rodina v těšínských textech
DARJA BITTNEROVÁ 18
Поэтические аспекты русской поющей поэзии
KAROLINA BOŻEK 22
Obraz Afryki w świetle danych polskiego systemu językowego
JOANNA BRODNIEWICZ 30
„Kto chce naprawdę Czechom uczynić dobrodziejstwo, niech im opłaci podróż do Moskwy” – Rosja oczami Karla Havlíčka Borovskiego w świetle korespondencji do Karla Zapa
BARBARA BUBIKOVÁ 38
Trudności w tłumaczeniu tekstów użytkowych z języka polskiego na czeski oraz rola koordynatora projektu tłumaczeniowego
PETRA BUJÁČKOVÁ 43
Historiosofická trilogie Merežkovského
ANNA BUREK 48
Polskość Polaka na emigracji – język i kultura a tożsamość
KAMIL CIBOROWSKI 55
Przekład terminów związanych z Afganistanem na język polski – strategie, procedury, problemy
JOANNA CIEŚLAR 60
Przestrzeń geograficzna w przekładzie – słoweńskie choronimy w polskiej rzeczywistości językowej
KATARZYNA CUPAŁA 66
Surrealismus, delirium a manipulace ve filmech „Šílení“ Jana Švankmajera a „Krajina přílivu“ Terryho Gilliama
NIKOLA ČERVENKOVÁ 71
Taneční terminologie v česko-ruském srovnávacím plánu (na základě příkladů z oblasti společenských a latinskoamerických tanců)
ZOFIA DEMBOWSKA 80
Wybrane problemy przekładu macedońskich tekstów hip-hopowych na język polski
NINA DITMAJER 87
Skladenjsko-pomenska vloga glagolov rekanja v Trubarjevem, Dalmatinovem in Japljevem prevodu Matejevega evangelija
ANNA DRAGAN 93
Ewokacja pogaństwa, reminiscencje demonologii ludowej, czyli jak postrzegają świat bohaterowie opowiadań Juraje Červenáka
PETRA DURECOVÁ 99
Problematika ekvivalence českých a ruských přísloví a rčení o domácích zvířatech
LUCIE FIURÁŠKOVÁ 106
Žánr fantasy v ruské literatuře: Alexej Pechov a jeho trilogie „Kroniky Sialy“
BARBORA FRANCOVÁ 116
Polská zpívaná poezie v totalitním režimu
IVANA GIBOVÁ 121
K motívu emigrácie v poviedkach Vladimira Nabokova
KATARZYNA GILETA-KLĘPKA 127
„Od kołyski aż po grób, jedno miasto, jeden klub” – wybrane wartości, deklarowane w kibicowskich przyśpiewkach
ANNA GNOT 135
Jakého šamana si zasloužila Slezská Ostrava?
ILONA GUMOWSKA 140
„Bieda aż piszczy“, czyli obraz świata w bajce ludowej o biedzie
AGNIESZKA HAHUŁA 147
Vyhnáni, vysídlení, vykořenění. Poválečný literární prostor v okruhu vlivu ideologií ve střední Evropě
IVA HOLÁ 152
Frazeologizmy se zvířaty, které popisují mezilidské vztahy při konfliktu
PRZEMYSŁAW HOMA 161
Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
KATARZYNA JAGIELSKA, JOANNA MRZYK 166
Internacjonalizmy – międzynarodowa leksyka w języku polskim i czeskim
JOANNA JAKUBIK 173
Porównanie ideologi transhumanizmu rosyjskiego oraz amerykańskiego
MARTIN JANEČKA 178
Šaumjanovo pojetí (jazykového) invariantu: metodologické konsekventy
LUCIA JASINSKÁ 185
Derivačné morfémy v reči dieťaťa
OLIWIA KASPRZYK 194
Образ бюрократа в сатирической критике В. В. Маяковского (на примере пьесы «Баня»)
ŠÁRKA KESLEROVÁ 201
Jazykový transfer ve výuce slovanských jazyků pro Slovany z pohledu učitele
DMYTRO KLYMENKO 205
Próba analizy bionimów w nazwach własnych gminy Siedlce w Polsce
NINA KOLLÁROVÁ 213
Záhada panelákového bytu, mestského múzea a tmavej pivnice (Priestor v tvorbe Petra Karpinského pre deti a mládež)
OLENA KUZNETSOVA 217
Генезис межъязыковой омонимии русского, чешского и сербского языков (на материале имен существительных)
KRYSTYNA KUZNIETSOVA 227
Медведь в мировоззрении и символике восточных и западных славян
PETR LIGOCKÝ 235
Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
MAGDALENA LITWIN 238
„Saga o zbóju Twardokęsku“ Anny Brzezińskiej jako polski epos
ОЛЬГА ЛИТВИНЮК 244
Сравнительный анализ чешских и украинских глагольных приставок
HELENA MARKOWSKA 250
Mendog w literaturze polskiej XIX wieku. O Polsce i Litwie w epoce romantyzmu
NADEŽDA MOROZA 255
Jazykové prostředky sloužící k vytváření obrazu českého a lotyšského politického lídra
ALICJA MUŻNIK 260
Walka o pamięć czy handel przeszłością – na podstawie „Warsztatu diabła“ Jáchyma Topola
DAGMARA NOWAKOWSKA 266
Geografia Włodzimierza Odojewskiego
JUSTYNA PASTYRCZYK-OŻYŃSKA 273
«Samotność niejedno ma imię». O motywie staropanieństwa w wybranych dziełach Jaroslava Havlíčka
MARIANNA PETRINCOVÁ 278
Predponové slovesá v preklade
MICHAŁ PRZYWARA 287
Renata Putzlacher – „poetka dialogu“
WERONIKA RYBARCZYK 299
O przekładzie czeskiej literatury dla dzieci w polsce. Jak Lichožrouti zmieniły się w Niedoparki a Radovan w Cieszka
ЭЛВА СЕЛЕЦКА 305
Категория оппозитивности в русскоязычной газете латвии «час» в период перед референдумом по законопроекту «поправки к конституции латвийской республики»
IHOR SHYSTEROV 310
Тенденции к синтетизму при адвербиализации в украинском языке
JOANNA SKŘÍŽALOVÁ 316
Jak vznikají konotace?
MARTA SKRZYPEK 320
Topos rycerki w literaturze polskiej – na przykładzie postaci Anny Doroty Chrzanowskiej
DANIEL STACHUŁA 326
W pejzażu odchodzącego świata. Kilka uwag o prowincjonalnym miasteczku w poezji Małgorzaty Stachowiak-Schreyner
KAROL STEFAŃCZYK 333
Ekranizując Kafkę. O Zamku Aleksieja Bałabanowa i Michaela Hanekego
KATARZYNA STĘPIŃSKA 338
Hiob – o tragedii człowieka cierpiącego
PIOTR SZAŁAŚNY 343
Język polskiej blogosfery. Zwięzłe omówienie zagadnienia na wybranych przykładach
MONIKA ŠEVEČKOVÁ 349
Ptačí motivy ve slovesné tvorbě a lidových představách východních Slovanů
(vybrané příklady)
BŁAŻEJ SZYMANKIEWICZ 355
„Ślub“ Witolda Gombrowicza jako dramat egzystencjalno-dziejowy
ADELA TKÁČOVÁ 361
Prvky magického realizmu v tvorbe Václava Pankovčína a jeho teritoriálne varianty
KLAUDIA WIĘCŁAW 367
Puryzm językowy a anglicyzmy w języku chorwackim
KAMILA WOJNAR ONDICOVÁ 374
Názvy sviatkov Rímskokatolíckej cirkvi v slovenčine a poľštine
JOANNA WOLSKA 379
Nie taki humor czeski, jak go malują. O interpretacji ważnych czeskich dzieł literackich i filmowych
ALINA ZIMNA 385
Leksem mężczyzna i jego opis w przysłowiach Františka Čelakowskiego
IRENA ŻUKOWSKA 392
Bezpieczeństwo jednostki w obliczu śmierci – ujęcie filozoficzne. Próba opisu

Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mnie najbardziej zainteresowały opisy doświadczeń Barbary Bubik oraz „teksty cieszyńskie” Beaty Bednářovej. Nie wiedziałem o istnieniu książek zawierających śląskie teksty:

KUBISZ P., Zaszuwierzóny świat. Profil, Ostrava 1972.
BIELAN B., (red.) Mrowisko. Krajské nakladatelství, Ostrava 1964.

Warto, zawsze warto, nawet gdy się nie jest młodym slawistą.